Blangstedgård og den gule lade

26138

Den store lade ved Blangstedgård er fotograferet i 1985, da Odense Kommune lige havde købt den gamle forsøgsstation af staten. En idyllisk natur blev i løbet af få år ændret til et moderne boligområde. (Lone Mengel fot., Odense Bys Museer)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Selve Blangstedgård har rødder tilbage til middelalderen, hvor gården formentlig blev anlagt i forbindelse med skovrydning. Den nævnes så tidligt som 1309, men er formentlig ældre. Den var i middelalderen ladegård for Odensebisperne, det vil sige en større gård med tilhørende bøndergods, og hvor der ikke boede noget herskab. Blangstedgård var hjertet i biskoppernes godsdrift, som talte næsten 200 fæstegårde og flere vandmøller.

Men Blangstedgård blev formentlig også brugt som en slags lystgård og tilflugtssted for biskopperne. Noget tyder på, at gården var befæstet og omgivet af flere voldgrave. Blandt andet Peder Pagh – biskop 1304-1339 – opholdt sig en del på gården, men også nogle af hans efterfølgere.

Ved reformationen kom gården under kronen, men blev straks i 1540 givet videre til Gråbrødre Hospital i Odense. Efter klostrenes opløsning var der brug for nogen til at tage sig af de sociale og sundhedsmæssige opgaver, som klostrene havde løst, og det blev Gråbrødre Hospital. Blangstedgård fungerede nu som ladegård for hospitalet og forsynede lemmerne med blandt andet korn og fødevarer.

Blangstedgårds nuværende hovedbygning blev ifølge traditionen opført i 1680, efter at den var blevet afbrændt under svenskekrigene.

Gennem 1700-tallet blev fattigvæsenet omlagt, og da hospitalets økonomi viste sygdomstegn, blev det meste af Blangstedgårds jord solgt fra og hovedgården sat til salg på en auktion i 1792. Køberen var ejeren af Hollufgård. I 1814 købte en major gården, men solgte den allerede i 1822 videre til E.A. Lüders. Han var en fremskridtets mand, som drev Blangstedgård frem til en mønstergård, hvor nye dyrkningsmetoder blev taget i brug.

Den hovedgård, Lüders overtog, bestod af fire fløje, hvor stuehuset udgjorde sydfløjen. Ved siden af den firefløjede gård lå den endnu i dag bevarede bindingsværkslade, der dog var bygget sammen med østfløjen. Laden fungerede som kornhus og tærskelade, og under Lüders blev den i flere omgange udvidet fra 14 fag til 36 fag. Det var muligt, da en ældre voldgrav blev fyldt med jord – senere forsvandt nogle fag, da østfløjen blev revet ned.

Efter Lüders død i 1849 overtog sønnen S. Lüders gården, som i 1852 blev solgt til proprietær V.T. Borchsenius, Fraugdegård. Efter andre private ejere blev gården i 1915 solgt til Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter, og efter udstykning og frasalg af det meste af jorden, blev gården overdraget til statens forsøgsvirksomhed i plantekultur, der her oprettede en forsøgsstation.

Odense Kommune købte i 1985 Blangstedgård og dens resterende marker af staten, da man havde fostret den idé, at byjubilæet i 1988 skulle markeres med en bygge- og boligudstilling. Det blev begyndelsen til Blangstedgårdkvarteret. I 1988 blev den gamle bindingsværkslade grundigt sat i stand, og den gulmalede lade rummer i dag 12 petanquebaner, et stort køkken, gode kantineforhold m.m.