Hvorfor er navnet Hjallese Provsti?

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

Hjallese Kirke fotograferet kort efter indvielsen i 1988 (Stadsarkivet).

Hvorfor hedder det Hjallese Provsti? Hvordan kan det være, at det blev Hjallese og ikke en af de andre kirker i provstiet, som lagde navn til provstiet?

I 1970 blev masser af kommunegrænser omkring Odense visket ud, og godt 60.000 mennesker i de tidligere omegnskommuner blev med et trylleslag odenseanere. Men det var ikke kun kommunegrænsen, som blev ændret. Der skete også ændringer i den kirkelige inddeling. Og netop Hjallese Provsti blev skabt ved den lejlighed, hvor provstiernes grænser var til revision.

Sognepræst Poul Schmidt-Møller tager det første spadestik til Hjalleses nye kirke (Ole Frederiksen fot., Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Den kirkelige inddeling i sogne og pastorater var ellers noget af det ældste og mest traditionsbundne i Danmark. Men på en tid, hvor der grundlæggende blev rykket rundt på samfundets struktur, måtte kirken også overveje, om der var behov for justeringer. I Fyns Stift var der allerede før kommunalreformen blevet arbejdet med spørgsmålet om en bedre administrativ ordning, så man diskuterede både opdeling og sammenlægning af sogne. Der var dog også god grund til at se på opdelingen i provstier.

De gamle provstier var baseret på fortidens herredsinddeling – f.eks. Odense Herreds Provsti. Men da herrederne for længst havde udspillet deres rolle, og navnet lød gammeldags, var det oplagt at kaste et kritisk blik på provstiinddelingen. Fyns biskop, K.C. Holm, mente ligefrem, at ordet herred havde ”en temmelig museumsagtig klang”. I forbindelse med kommunalreformen ville det være oplagt at lade den kirkelige administrative deling følge de nye kommunegrænser. Mange steder kunne man lade en kommune eller to kommuner udgøre et provsti, men den nye Odense Storkommune var simpelt hen for stor til dette.

Det var en historisk grundsten, som biskop K.C. Holm indmurede ved grundstensnedlæggelsen i august 1982 til den nye kirke i Hjallese. Stenen havde tidligere givet plads for en kirke, som imidlertid blev nedrevet. Derefter blev den benyttet ved opførelsen af herregården Hollufgård. Grundsten var hentet fra herregården, og dermed blev forbindelsen mellem den gamle og den nye kirke knyttet. Bag biskoppen ses sognepræst Poul Schmidt-Møller (Ole Frederiksen fot., Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Storkommunens område havde hidtil udgjort Odense Købstads Provsti samt større eller mindre dele af tre naboprovstier, som blev skåret igennem af den nye kommunegrænse. Et udvalg fandt frem til, at Odense Kommune i kirkelig henseende skulle bestå af to provstier: Den centrale del af kommunen kom til at udgøre Skt. Knuds Provsti (det nuværende Odense Domprovsti), mens samtlige omliggende sogne inden for kommunegrænsen kom til at udgøre et nyt provsti.

Men hvad skulle det nye provsti dog hedde? Egentlig ville man ikke opkalde det efter et enkelt sogn, da dette sogns kirke så nærmest blev udnævnt til ”hovedkirke”, hvilket jo ikke var meningen. I stedet fandt man det gamle sognenavn Hjallese frem, da det i mange år ikke havde været i brug. Den gamle for længst forsvundne kirke i Hjallese havde fået indskrevet sit navn i historien, da den fynske adel i 1534 samledes her og hyldede kong Christian 3. – dermed banede de vejen for reformationen i landsdelen. Men snart efter overtog klosterkirken i Dalum rollen som sognekirke, og den overflødige Hjallese Kirke blev brækket ned. Derfor mente udvalget, at knyttede man navnet Hjallese til det nye provsti, så blev der bundet et smukt bånd til historien, og man fik samtidig løst navnespørgsmålet.

I september 1983 fik Hjallese sin kirke. Den blev indviet ved en højtidelighed, hvor også biskop K.C. Holm deltog. Ved siden af biskoppen ses stiftamtmand Anker Heegaard, mens den senere biskop Vincent Lind ses bagved. Vincent Lind, Dalum, var på dette tidspunkt provst over Hjallese Provsti (Jens Baagøe fot., Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Beslutningstagerne havde ikke taget højde for, at der i 1982-83 blev bygget en ny Hjallese Kirke!