Odense Tugt- og Manufakturhus

b0001178d

“Tvangen” fotograferet i 1947 (Ditlev Jensen fot., Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær

I Odenses centrum ligger et smukt, gulkalket bindingsværkshus i to etager.

En af Odenses kønneste bygninger, der samtidig kan fortælle om 250 års uafbrudt tjeneste i fattig- og socialhistorie. Det er helt enestående med et så langt socialt og forsorgsmæssigt perspektiv samlet i én eneste bygning. Intet andet sted i Danmark kan man igennem én bygning belyse fattigforsorgens udvikling fra enevælden og frem til nutidens velfærds-Danmark.

Bag murene i det gule hus i Klaregade har fattige børn (i 1700-tallet) og voksne – unge som gamle (hele perioden) været indespærret, mens de skulle arbejde for føden – i begyndelsen ved klædesproduktion, senere ved bl.a. skærvehugning, papirposeklistring, måttevævning og andre fangearbejder. Bygningen var først et fængsel og fabrik – Tugt- og Manufakturhus – dernæst en tvangsarbejdsanstalt, senere kom en fællesarbejdsanstalt til, og til sidst sluttede den som en ren arbejdsanstalt i 1949. Men funktionen under social- og forsorgsvæsenet fortsatte med placeringen af byens socialkontor i bygningerne, dette blev til Områdekontor Syd i forbindelse med Bistandsloven, og i dag indeholder det gamle Tugt- og Manufakturhus Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Odense Tugt- og Manufakturhus var ikke kun en lokal institution, den dækkede hele den fynske region. Idéen bag tugt- og manufakturhuset, at “marginalgrupper” skulle indespærres og sættes i tvangsarbejde for føden, var en forløber for 1800-tallets arbejdsanstalter og fattiggårde. Der er derfor en nær historisk forbindelse mellem Odense Tugt- og Manufakturhus og Svendborg Fattiggård og Arbejdsanstalt.

Odense Tugt- og Manufakturhus var i øvrigt ét blandt fire tugt- og manufakturhuse i Danmark, som kongen lod opføre. De andre lå i Stege, Viborg og København. Odense Tugt- og Manufakturhus er det eneste, der står tilbage i dag.

En spændende kilde til Odense Tugt og Manufakturhus er H.C. Andersens erindringer og forfatterskab. Dels har han selv været på besøg der, dels har flere af hans nære slægtninge været indsat i tugthuset. Der findes endda politifotografier af nogle af disse slægtninge.

Da kronprins Christian Frederik i årene 1816-39 var guvernør over Fyn, interesserede han sig meget for sociale reformer. I 1817 var han bl.a. medvirkende til, at der blev oprettet en tvangsarbejdsanstalt ved Tugt- og Manufakturhuset. “Tvangen” var kun beregnet for folk under fattigvæsenet, men de indsatte havde arbejdspligt.

Odense Tvangsarbejdsanstalt havde en overordnet funktion for alle sociale institutioner på Fyn. Fra hele øen blev fattigfolk sendt til Odense Tvangsarbejdsanstalt, der ofte blev brugt som straffeanstalt for ulydige fattigfolk – herunder også lemmer fra Svendborg Fattiggård. “Tvangen” lukkede i 1949, hvor institutionen flyttede fra Odense til gården St. Dannesbo i Bellinge Sogn – der fortsat er forsorgshjem.