Æblealleen

æbleallé

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Kører man ud ad Munkebjergvej og drejer til venstre ind til Forskerparken, vil man lige sydvest for Forskerparkens bygninger se en allé af æbletræer, der findes langs en markvej, som går mod sydøst, mod Hollufgård.

Ser man på et kort fra omkring 1930, kan man ikke finde markvejen, men ser man derimod på et kort fra begyndelsen af 1950’erne, er markvejen markeret, og samtidig er det vist, at der var plantet træer langs med den. Alleen skulle således være plantet i årene omkring 2. verdenskrig. På historiskatlas.dk er der også luftfotografier fra 1944, som viser, at alleen allerede da var plantet. Så vores bud på en datering må være 1930’erne.

De gamle kort viser imidlertid også, at markvejen forbandt Hinderupgård og Hollufgaard og til dels var anlagt langs et gammelt hegn mellem to marker. Spørgsmålet er derfor, hvad der forbandt de to gårde i mellemkrigsårene, og svaret var, at de en tid havde fælles ejer, nemlig frøhandler Chr. Dæhnfeldt – så derfor fører æblealleen over til en omtale af ham og hans firma.

Chr. Dæhnfeldts far, Ludvig Dæhnfeldt, begyndte frøhandel i Odense i 1850, og i 1877 blev sønnen Christian optaget i forretningen. Chr. Dæhnfeldt var hurtigt slået ind på frøavl i stor stil, og fra 1891 begyndte han at købe jord op, først ved Hunderupskoven og senere blandt andet Hinderupgård og i 1917 herregården Hollufgård. Hinderupgård blev i en årrække centrum for firmaets markfrøproduktion med store forsøgsmarker, og forsøgsgartneriet var så berømt, at selv det amerikanske landbrugsministerium sendte eksperter til stedet.

Markvejen må efter alt at dømme derfor være anlagt i de år, hvor Hinderupgård og Hollufgård havde samme ejer (1917-20), og æbletræerne er formentlig så plantet snart derefter. Kortet fra omkring 1930 har således nok ikke været fuldt opdateret.

I 1945 holdt professor i frugtavl ved Landbohøjskolen, Anton Pedersen, i øvrigt også en forelæsning, hvor han kort og godt fastslog, at Dæhnfeldt (der døde i 1920) lod plante frugttræer ved en privatvej ved Hollufgård, så initiativet var så specielt, at frugtavlens førstemænd talte om det længe efter. Det hører med til historien, at der i 1826 blev plantet frugttræer langs den nye landevej fra Odense til Nyborg. Og nogenlunde samtidig med Dæhnfeldts initiativ var der ligefrem tanker om en landsforening, der skulle beskæftige sig med plantning af frugttræer langs veje.

Måske skulle man engang, når et af de gamle æbletræer falder til jorden af ælde, se at få talt årringene, så vi kan få fuld klarhed over alleens alder.